Skip to content

Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van HighLow Laser en Plaatjemetlogo.nl, gevestigd te Heiloo en in het Handelsregister ingeschreven onder nummer 77491025.

Wij vinden uw privacy belangrijk

Plaatjemetlogo.nl ziet het belang van uw privacy en zal veilig omgaan met uw persoonsgegevens. Door middel van deze privacyverklaring willen wij iedereen van wie Plaatjemetlogo.nl gegevens verwerkt op de hoogte brengen van waarom deze gegevens worden verwerkt en welke rechten hier
aan verbonden zijn.

De reden waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt indien dit geoorloofd is op basis van artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming (beter bekend als de AVG). Dit betekend dat deze verwerking ofwel noodzakelijk is ofwel dat wij uw expliciete toestemming daarvoor hebben.

Privacy op de website

Plaatjemetlogo.nl respecteert de privacy van alle bezoekers aan de website. De enige informatie die verzameld en bewaard wordt wanneer u onze website bezoekt, is het adres van de computer waarmee u onze website bezoekt, het type en de door u gebruikte browserversie, de bezochte pagina’s en de datum en het tijdstip van uw bezoek. Deze informatie wordt gebruikt voor evaluatie en verbetering van de website.

Bewaartermijn

Plaatjemetlogo.nl verwijdert uw persoonsgegevens op het moment dat het verwerken van uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld. Plaatjemetlogo.nl bewaart uw gegevens uitsluitend langer, indien dat nodig is voor de nakoming van een wettelijke verplichting.

Doorsturen naar derden

In beginsel zal Plaatjemetlogo.nl geen persoonsgegevens doorsturen naar derden als dit niet noodzakelijk is. Plaatjemetlogo.nl doet dit alleen als dit nodig is ter uitvoering van haar taken. Indien Plaatjemetlogo.nl uw gegevens doorstuurt naar een derde zal Plaatjemetlogo.nl rekening houden met de toepasselijke wetgeving.

Uw rechten

Wanneer uw persoonsgegevens door Plaatjemetlogo.nl verwerkt worden, heeft u bepaalde rechten. U heeft het recht om:

  • Recht op inzage in uw gegevens;
  • Recht op vergetelheid;
  • Recht op rectificatie;
  • Recht op dataportabiliteit;
  • Recht op beperking van verwerking;
  • Recht op bezwaar.

Plaatjemetlogo.nl zal alle verzoeken in overweging nemen en binnen een redelijk termijn antwoord geven. Indien Plaatjemetlogo.nl besluit uw verzoek niet te honoreren zal Plaatjemetlogo.nl u daarvan op de hoogte brengen. Plaatjemetlogo.nl kan bij een verzoek vragen om meer informatie, zodat wij uw identiteit kunnen bevestigen.

Wijzigingen

Plaatjemetlogo.nl kan deze privacyverklaring zonder aankondiging wijzigen. Indien wij deze privacyverklaring wijzigen, dan zal die gewijzigde versie op deze pagina staan. Het is raadzaam deze pagina in de gaten te houden voor eventuele veranderingen.

Vragen en contact functionarisgegevensbescherming

Voor eventuele vragen en/of klachten over het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via: info@highlowlaser.nl. Wij zullen ons best doen om vragen goed en duidelijk te beantwoorden en klachten zo goed mogelijk op te lossen.

Laatst gewijzigd op: 12 april 2021

Back To Top
Winkelwagen